Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Terapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Terapiassa suunnitellaan toiminta juuri lapsen tavoitteiden mukaisesti, niin että toiminta on asiakkaalle juuri  sopivan haastavaa ja siten että mielenkiinto ohjaa myös toimintaa (itseohjautuvuus) sekä niin että asiakas saa onnistumisen kokemuksia haasteistaan huolimatta. Toimintaterapeutti ohjaa toimintaa, terapiavälineiden vaihtuvuutta tilanteissa, niin että asiakas jaksaa olla kiinnostunut toiminnasta ja pikkuhiljaa ottaa toimintaan mukaan leikin elementtejä yhä enemmän.

Lasten toimintaterapiassa terapeuttisena toimintana käytetään usein leikkiä. Leikki heijastaa kokonaisvaltaisella tavalla lapsen motorisia, tiedollisia ja sosiaalisia taitoja. Leikkiin lapsi motivoituu ja suuntautuu luontaisesti. Lapselle on tärkeää leikin tuottama toiminnan ja keksimisen ilo, ei niinkään sen lopputulos. Keskeistä terapiassa on lapsen oma aktiivinen osallistuminen toimintaan.

Terapian tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistuminen arjen toimintoihin, leikkiin, oppimiseen ja vapaa-aikaan. Terapiassa kiinnitetään huomiota käyttäytymisen syihin, siihen liittyvätkö pulmat SI-haasteisiin. Arkitoimintojen sujumiseen vaikuttavat oleellisesti myös ympäristön haasteet ja mahdollisuudet, joten vuorovaikutteisuus lapsen lähiympäristöön, päiväkotiin ja kouluun, on tärkeä osa toimintaterapiaprosessia.

lasten toimintaterapia

SI-Terapia

Sensorisen integraation (SI) menetelmää käytetään silloin, kun lapsella esiintyy aistitiedon käsittelyn vaikeuksiin viittaavia piirteitä. Teorian ja terapian on kehittänyt amerikkalainen tohtori Jean Ayres. Teoria pohjautuu Ayresin laajaan tutkimustyöhön.

Sensorisella integraatiolla tarkoitetaan aistitiedon käsittelyä. Se on hermostollinen prosessi, joka jäsentää aistitietoa yksilön kehosta sekä ympäristöstä ja mahdollistaa kehon tehokkaan käytön. Kun aistitiedon käsittely on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, johtaa se tarkoituksenmukaiseen reagointiin.

ASI-terapia toteutetaan aistirikastetussa ja runsaasti toimintamahdollisuuksia sisältävässä ympäristössä. Terapian toteutukseen kuuluu tietyt periaatteet, joiden mukaisesti terapiaa toteutetaan. ASI-terapian tavoitteena ei ole opettaa lapselle yksittäisiä taitoja vaan vahvistaa sensomotorisia valmiuksia, joita tarvitaan taitojen kehittymiseksi. Keskeistä on lapsen itseohjautuvuus ja aktiivinen toiminta, jota terapeutti tukee ja houkuttelee muokkaamalla terapiatilaa, terapiavälineitä ja tilannetta niin, että lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan.

ASI-terapia kestää useimmiten puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Lisätietoja SI-terapiasta löytyy osoitteesta www.sity.fi.

Tutustu Tietosuojaselosteeseemme.